Regisztráció Blogot indítok
Adatok
evi-ca

0 bejegyzést írt és 7 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
  Jelentős piaci rést vélek felfedezni: hittant kellene tanítani a baloldali lapok újságíróinak, vagy bevezetést a keresztény kultúrába. Nemrég Gréczy bombázott minket viccesnek vélt publicisztikájában régen megválaszolt teológiai keresztkérdésekkel, aztán a NOL egy…..
evi-ca 2011.02.09 18:33:01
Üdvözletem! Engem nagyon érdekel ez a téma, van egy kis gyűjteményem, amit szeretnék megosztani. Az összes bibliai verset elolvastam, így nagyon kerek az egész.
1. A Biblia nézőpontja
Követelmény a keresztény lelkészeknek a cölibátus?
A CÖLIBÁTUS a szó szoros értelmében véve az az állapot, hogy valaki nem házas. A The New Encyclopædia Britannica szerint azonban ez a kifejezés „rendszerint a cölibátus szerint élő személynek a vallási tisztviselőként, vallásos szakértőként, illetve vakbuzgó emberként betöltött szerepével kapcsolatban használatos”. A „cölibátus szerint élő személy” kifejezéssel azokat jelöljük, „akiknél a házasság nélküli állapot szent fogadalom következménye, vagy akik ezzel egy fajta lemondást fejeznek ki, vagy akik úgy vélik, hogy ez az állapot a személy vallásos pozíciójának vagy vallásos komolyságának mértéke miatt kívánatosabb”.
Valamikor a múltban bizonyos kiemelkedő vallások úgy fogadták el a cölibátust, mint amely követelmény a szolgái számára. Ám a cölibátus a kereszténység egyetlen más vallására sem volt annyira jellemző, mint a katolicizmusra. Napjainkban nem kis vita folyik a katolikusok által gyakorolt cölibátusról. A The Wilson Quarterly megjegyezte, hogy „az utóbbi évtizedekben egyik tanulmány a másik után vonta le azt a következtetést, hogy a katolikus papoktól a XII. század óta megkövetelt, kötelező érvényű cölibátus jelenti az egyház azon gondjainak gyökerét, hogy papokat toborozzon és tartson meg”. Richard A. Schoenherr szociológus szerint „a cáfolhatatlan történelmi tények és a társadalmi változás ellene van annak, hogy kizárólag csak nőtlen férfiak legyenek a katolikus papságban”. Mi a Biblia nézőpontja a cölibátusról?
Házasság vagy egyedüllét?
Az egész történelmen keresztül sok különböző valláshoz tartozó, számtalan istenfélő férfi és nő választotta, hogy szüzességi fogadalmat tesz. Miért? Sok esetben azért, mert úgy hitték, hogy a testi, anyagi dolgok „a gonosz székét” jelentik. Ez hozta létre azt a filozófiát, mely szerint a szellemi tisztaság csak úgy lehetséges, ha mindenféle szexuális tevékenységtől tartózkodunk. A Bibliának azonban nem ez a nézőpontja. A Biblia a házasságot tiszta, szent és Istentől kapott ajándéknak tekinti. A Mózes első könyvében található teremtési beszámoló a házasságot egyértelműen úgy írja le, mint amely Isten szemében „jó”, és nyilvánvalóan nem úgy, mint amely korlátot jelent az Istennel ápolt, szellemileg tiszta kapcsolatban (1Mózes 1:26–28, 31; 2:18, 22–24; lásd még a Példabeszédek 5:15–19-et is).
Péter apostol és Istennek más helyeselt szolgái, akik hatalmi pozíciót töltöttek be a korai keresztény gyülekezetben, nős férfiak voltak (Máté 8:14; Cselekedetek 18:2; 21:8, 9; 1Korinthus 9:5). Pál apostolnak a gyülekezeti felvigyázók, vagyis a „püspökök” kinevezéséről szóló, Timótheusnak írt utasításai érthetővé teszik ezt a dolgot. Így ír erről: „ A püspöknek azért feddhetetlennek kell lennie, egy feleségű férfiúnak.” (Kiemelés tőlünk; 1Timótheus 3:2, Káldi fordítás.) Figyeld meg, hogy ez a vers egyáltalán nem azt sugallja, hogy mindenképp helytelen, ha a „püspök” házas. Pál egyszerűen csak arra mutatott rá, hogy egy „püspöknek” nem szabad poligámiában élnie — ha házas, akkor csak egy feleségének szabad lennie. A McClintock—Strong-féle Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature valójában ezt a következtetést vonja le: „ Az Úsz[Újszövetség] egyetlen passzusát sem lehet úgy magyarázni, hogy az evangéliumi tanácsok alatt lévő papságnak meg lett volna tiltva a házasságkötés.”
Bár a Biblia igen nagyra becsüli a házasságot, egyáltalán nem ítéli el az egyedüllétet, ha azt valaki szabad akaratából választja. A Biblia ezt úgy javasolja, mint amely kívánatos életút némelyek számára (1Korinthus 7:7, 8). Jézus Krisztus azt mondta, hogy néhány férfi és nő szándékosan választotta az egyedüllét életútját (Máté 19:12). Miért? Nem azért, mert a házasságban van valami vele járó tisztátalanság, amely akadályozza a szellemi fejlődésüket. Egyszerűen azért választották ezt az életutat, hogy erőfeszítéseiket Isten akaratának cselekvésére összpontosítsák olyan időszakban, amelyről úgy érezték, hogy az sürgető.
A kötelező érvényű cölibátushoz vezető út
A Krisztus utáni évszázadokban azonban megváltoztak a dolgok. Az időszámításunk szerinti első három évszázadban „egyaránt voltak házas és nem házas lelkészek is” — fejti ki David Rice, volt Domonkos-rendi szerzetes, aki azért hagyta ott papi hivatását, hogy megnősüljön. Majd a magukat kereszténynek vallókat olyan dolog kezdte befolyásolni, amit egy vallásos író úgy nevezett, hogy „a görög és a bibliai eszmék amalgámja”, és ez eltorzult nézetet hozott létre a szexualitásról, valamint a házasságkötésről.
Néhányan persze még mindig egyszerűen csak azért törekedtek az egyedüllétre, „hogy elérjék a teljes szabadságot, hogy így Isten királysága munkájának szenteljék” magukat. Másokat azonban inkább azok a pogány filozófiák ösztönöztek erre, amelyeket magukba szívtak. A The New Encyclopædia Britannica a következőt jelenti ki: „ Az abban való hit, hogy a szexuális érintkezés beszennyez, és hogy azt nem lehet összeegyeztetni a szentséggel, a cölibátus gyakorlásának fő ösztönző erejeként szivárgott be” a magát kereszténynek valló egyházba.
Rice azt állítja, hogy a negyedik században az egyház „megtiltotta egy házas papnak, hogy az oltáriszentség megünneplése előtti éjszakán szexuális érintkezést folytasson”. Amikor az egyház bevezette a naponkénti oltáriszentséget, ez azt jelentette, hogy a papoknak véglegesen tartózkodniuk kellett a szexuális érintkezéstől. Idővel teljesen megtiltották, hogy a papok házasságot kössenek. A cölibátus így bárkire kötelező érvényű lett, aki az egyház szolgája volt.
Pál apostol éppilyen dolog kialakulására figyelmeztetett. Ezt írta: „ A Lélek világosan állítja, hogy a végső időkben némelyek elpártolnak a hittől, megtévesztő szellemekre és sátáni tanításra hallgatnak. Tiltják a házasságkötést” (1Timótheus 4:1, 3, Katolikus fordítás).
Jézus Krisztus a következőt mondta: „A bölcsesség . . . igazolja magát tetteivel” (Máté 11:19, K. f.). Annak esztelensége, hogy az emberek eltértek Isten irányadó mértékeitől, a tetteivel vagy következményeivel igazolta magát. David Rice író sok papot kérdezett meg világszerte a kötelező érvényű cölibátus témájáról. Néhányan, akikkel beszélgetett, ezt mondták: „ A papi hivatásodban mindenféle jót megteszel, amit csak tudsz, ugyanakkor titokban kihasználod a lehetőséget, hogy az arra kapható, hitbuzgó és téged csodáló nőkkel szexuális kapcsolatot létesíts.”
A Máté 7:20-at idézve Rice még megjegyzi: „» Az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket« — mondta Jézus.” Majd megjegyzést fűz még ahhoz a tragédiához is, amely a kierőszakolt cölibátusból eredt: „ A kötelező érvényű cölibátus gyümölcsei közé tartozik az a több ezer férfi, aki kettős életet él, az a több ezer nő, akinek tönkrement az élete, az a több ezer gyermek, akit a pappá szentelt apja eldob magától, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy ezek a papok lelki sérülést szenvednek.”
A tiszteletre méltó házasság Isten áldása. A kierőszakolt cölibátusról kiderült, hogy szellemi értelemben kárt okoz. Másrészt a szabadon választott egyedüllét, bár nem nélkülözhetetlen a szentséghez vagy a megmentéshez, jutalommal járó és szellemi értelemben kielégítő életútnak bizonyul némelyeknek (Máté 19:12).

g98 6/8 16-17. o.
evi-ca 2011.02.09 18:35:14
folyt.
2. A Biblia azt mondja, hogy a „paráznaság miatt . . . jobb házasságban élni, mint égni” (1Korinthus 7:2, 9). E bölcs tanács ellenére sok paptól azt követelik, hogy maradjon nőtlen, vagyis ne házasodjon meg. „ A cölibátusi fogadalom nincs megszegve — magyarázza Nino Lo Bello a The Vatican Papers című könyvében — ha egy pap, egy szerzetes vagy egy apáca szexuális kapcsolatokba bocsátkozik . . . A szexuális kapcsolatokért bocsánatot nyerhetnek, ha őszintén bevallják azt a gyóntatószékben, ellenben az egyház egyszerűen nem ismeri el egyetlen papnak a házasságát sem.” Jó vagy rossz gyümölcsöt terem ez a tanítás? (Máté 7:15–19).
Kétségtelen, hogy sok pap erkölcsileg tiszta életet él, sokan azonban nem. Az 1992 Britannica Book of the Year szerint „a római katolikus egyházzal kapcsolatban arról számoltak be, hogy az 300 millió dollárt fizetett azért, hogy rendbe hozza a papság szexuális visszaélésekkel kapcsolatos eseteit”. Később e műnek az 1994-es kiadása ezt mondta: „Számos pap AIDS miatti halála leleplezte, hogy vannak homoszexuális papok, és megfigyelték, hogy a homoszexuálisok túl nagy számban . . . vonzódtak a papsághoz.” Nem csoda, hogy a Biblia ’gonosz lelkek tanításának’ nevezi azt, hogy „tiltják a házasságot” (1Timótheus 4:1–3). „Némely történész szemében — írja Peter de Rosa a Krisztus helytartói című könyvében — úgy tűnik, hogy a cölibátus több erkölcsi kárt okozott, mint Napnyugat bármely más intézménye, ideértve a prostitúciót is . . . többnyire szennyfolt a kereszténység nevén . . . a kényszerű cölibátus önmagában való ellentmondás . . . A pap tehát vétkezhet ezerszer, de az egyházjog megtiltja neki, hogy egyszer is házasodjék.”
Vegyük például a római katolikus püspök, Eamon Casey esetét, aki bevallotta, hogy egy, most (1997.) már tizenéves törvénytelen gyermek apja. Casey helyzete „távolról sem volt egyedülálló” — ahogy azt a Guardian című brit lap kihangsúlyozta. Hasonló gondolatmenetet követve a The Times erről számolt be: „Casey püspök becstelenségét illetően az az igazság, hogy vétsége nem számít kivételnek, a cölibátus kijátszása ugyanis se nem új, se nem ritka.” A Skóciában megjelenő The Glasgow Herald is megerősíti ezt az állítást, mert kijelenti, hogy az Egyesült Államokban a római katolikus egyház papságának csupán két százaléka tartózkodik mind a hetero-, mind a homoszexuális kapcsolattól. Ez a számadat — akár pontos, akár nem — jelzi, milyen hírnevük van a katolikus papoknak az erkölcsösség dolgában.
Egy vallásos kiadvány ezt mondja: „A cölibátust, ami a papi személyekre kötelező, egyházi törvény írja elő a nyugati egyházban, és megtiltja, hogy házas egyéneket pappá szenteljenek, a szent rendekhez tartozóknak pedig, hogy házasságot kössenek. Magában foglalja azt a kötelezettséget, hogy az ilyen egyének fogadalom terhe alatt teljes önmegtartóztatásban éljenek. Ennek oka az, hogy a felszenteltek egyetlen cél szem előtt tartásával szolgálhassák Istent (1Korinthus 7:32), és az önmegtartóztató élettel megőrizzék szűzies állapotukat, amely szentebb és magasabb rendű, mint a házassági állapot Az ÚT (Új Testamentum)-ban a cölibátus vagy szűzies állapot magasabb elhivatottságra van felemelve, mint a házasállapot” (The Chatolic Encyclopedia — Robert C. Broderic műve).
De hát valóban lehetséges az, hogy a kikényszerített cölibátus ’szentebb és magasabb rendű, mint a házasság’? Az Új Testamentum szerint nem, mert a Katolikus fordítás ezt mondja: „A Lélek világosan állítja, hogy a végső időkben, némelyek elpártolnak a hittől, megtévesztő szellemekre és sátáni tanításra hallgatnak. Ezek képmutató hazudozók, akiknek meg van a lelkiismeretük bélyegezve. Tiltják a házasságkötést és bizonyos ételek fogyasztását, jóllehet ezeket azért teremtette az Isten, hogy a hívő és igazságot ismerő ember hálaadással fogyassza” (1Timótheus 4:1–3). Valóban, a házasság Isten adománya és jó dolog (Ruth 1:9).
VI. Pál pápa a Sacerdotalis Caelibatus (A papságról és a megszentelt celibátusról, 1967) enciklikájában az egyházi személyektől elvárt követelményként erősítette meg a cölibátust, jóllehet elismerte, hogy „a Krisztus és az apostolok tanítását megőrző Újszövetség . . . nem követeli meg nyíltan a szent lelkipásztorok nőtlenséget . . . Maga Jézus sem szabta feltételnek azt a tizenkettő kiválasztásánál, sem az apostolok nem tették ezt azok esetében, akik az első keresztény közösségek felett elnököltek” (The Papal Encyclicals 1958-1981. [Falls Church, Va., 1981] 204. o.).
1Kor 9:5, Kár.: „Nincsen-é arra jogunk, hogy keresztyén feleségünket magunkkal hordozzuk, mint a többi apostolok is és az Úrnak atyjafiai és Kéfás?” („Kéfás” a Péternek adott arámi név; lásd: János 1:42. Lásd még: Márk 1:29–31; ez utóbbi hivatkozik Simon, azaz Péter anyósára.)
1Tim 3:2, Káldi: „a püspöknek . . . egy feleségű férfiúnak [„egyszer nősültnek”, Kat.]” kell lennie.
A keresztény korszak előtt a buddhizmus megkívánta papjaitól és szerzeteseitől a cölibátust (History of Sacerdotal Celibacy in the Christian Church. London, 1932, negyedik, átdolgozott kiad., Henry C. Lea, 6. o.). Ám A. Hislop The Two Babylons című könyvéből megtudjuk, hogy még korábban a babiloni papság magasabb rendjeitől is megkívánták a cölibátus gyakorlását ([New York, 1943] 219. o.)
1Tim 4:1–3, Kat.: „ A Lélek világosan állítja, hogy a végső időkben némelyek elpártolnak a hittől, megtévesztő szellemekre és sátáni tanításra hallgatnak . . . Tiltják a házasságkötést.”
A ma létező sok vallás látszólag teljesen különbözik egymástól. De ha lefejtjük róluk azokat a dolgokat, amelyek csupán díszítések és későbbi betoldások, valamint azokat a különbségeket, amelyek az éghajlat, a nyelv, az ország sajátosságainak és más tényezőknek tudhatók be, a legtöbb vallás meglepően hasonlónak tűnik.
A legtöbb ember például azt gondolná, hogy aligha létezik annál különbözőbb két vallás, mint amilyen a Nyugat római katolikus egyháza és a Kelet buddhizmusa. De mit látunk akkor, ha félretesszük azokat a különbségeket, amelyek a nyelvnek és a kultúrának tulajdoníthatók? Ha tárgyilagosak vagyunk, el kell ismernünk, hogy a kettőnek nagyon sok közös vonása van. Mind a katolicizmus, mind a buddhizmus tele van szertartásokkal és ceremóniákkal. Ilyenek például az egyházi énekek, valamint a gyertyák, a tömjén, a szenteltvíz, a rózsafüzér, a szentképek és az imakönyvek használata, sőt még a kereszt jele is. Mindkét vallás fenntartja a szerzetesek és az apácák intézményét; ismertek a papi cölibátusról, különleges öltözetükről, vallási ünnepnapjaikról és jellegzetes ételeikről. Ez a felsorolás nem teljes, csupán a téma illusztrálására szolgál. A kérdés az: Két vallás, amelyik annyira különbözőnek tűnik, miért egyezik meg mégis olyan sok dologban?
Mivel ennek a két vallásnak az összehasonlítása ilyen tanulságosnak bizonyult, kínálkozik a lehetőség, hogy más vallásokat ugyanígy összehasonlítsunk egymással. Ha ezt megtesszük, úgy találjuk, hogy bizonyos tanítások és elképzelések szinte általánosak közöttük. A legtöbb ember ismeri az olyan hittételeket, mint például: az emberi lélek halhatatlansága, az égi jutalom minden jó embernek, az örök gyötrelem a bűnösöknek egy alvilágban, a tisztítótűz, a háromság, a több istenből álló istenség, az istenanya vagy az ég királynőjének személyében megjelenő istennő.
Lényeges különbség van a kierőszakolt cölibátus kifejezés és a között az elképzelés között, hogy az emberekre ráerőszakolják a cölibátust. Ha például egy vállalat elkészít egy szabályzatot az öltözködésre vonatkozóan, és csak azokat az embereket alkalmazza, akik beleegyeznek, hogy betartják ezt a szabályzatot, illetve elbocsátja azokat, akik megsértik ezt, akkor azt lehet mondani, hogy a vállalatnak „kierőszakolt” öltözködési szabályzata van. Ehhez hasonlóan helyénvaló azt mondani, hogy a katolikus papság körében „kierőszakolt cölibátus” létezik.
A katolikus egyházban többek között a cölibátus miatti csatározás állítja leginkább próba elé a papságot — számol be a Veja című folyóirat. — 1970-ben 10 000 papról jelentették, hogy nősülési szándék miatt hagyott fel a hivatásával. Manapság 120 000-en teszik ezt meg, vagyis 12-szer annyian. Brazíliában ugyanennyi idő alatt 20-szorosára nőtt azoknak a papoknak a száma, akik így döntöttek.” A római katolikus egyház vezetői védik a cölibátus gyakorlatát — bár érveiknek nincs Írás szerinti alapjuk —, mivel szerintük lehetővé teszi a papok számára, „hogy nagyobb figyelmet szenteljenek Istennek”, és a munkájukra összpontosítsanak. „De a valódi érvek, melyek a cölibátust éltetik, nagyon is világiasak — mondja a Veja. — Az elképzelés a középkorban született meg az egyházi vagyon feldarabolódásának a megakadályozására. Így akarták elérni azt, hogy ne az örökösök szerezzék meg a földet és más anyagi javakat.”
A Christianity Today című folyóirat arról számol be, hogy 1996 novemberében körülbelül 40 episzkopális püspök aláírt egy olyan nyilatkozatot, mely azt követeli az egyháztól, hogy „a papság szexuális viselkedésére vonatkozóan világos és kötelező érvényű irányadó mértékekről gondoskodjon”. Az egyházat számos olyan botrány rázta meg, amelyben lelkészek voltak, és a konzervatív nézeteket képviselők azt mondják, ez annak köszönhető, hogy „nem ismertettek egyértelműen egyházi tantételt a szexualitásra vonatkozóan”. Brooklynban (New York) például az episzkopális egyház plébánosa lemondott, miután beismerte, hogy homoszexuális kapcsolatai vannak. Todd Wetzel, az Episzkopálisak Egyesületének ügyvezető igazgatója ezt mondta: „ Az egyház nem csupán egyetlen botránnyal néz szembe, hanem sokkal, melyek közül ez az eset a legszörnyűbb.” Korábban az egyházra akkor figyelt fel a nagy nyilvánosság, amikor az a nyugdíjas Walter Righter püspököt eretnekséggel vádolta, mivel egy cölibátus nélkül élő, homoszexuális embert diakónusszá szentelt. A vádakat ejtették, miután az „episzkopális bíróság kijelentette, hogy a felekezetnek nincs olyan »főbb tantétele«, amely a szexualitást a házasságon belülre korlátozná”.
II. János Pál a Kanada keleti részén élő püspökökkel tartott tanácskozásán a papok által elkövetett szexuális megbecstelenítésekre irányította a figyelmét. A L’Osservatore Romano jelentése szerint a pápa elmondta a kanadai egyházi embereknek, hogy „a botrány, amelyet a papság azon tagjai és azok a szerzetesek okoztak, akik elbuktak ebben a tekintetben, mindeddig nagy szenvedés forrása az egyház számára Kanadában”. Hozzáfűzte, hogy imádkozott „azokért, akik a szexuális bántalmazás áldozatai, valamint azokért, akik bűnösök abban”. Néhányan hisznek abban, hogy a papok kötelező cölibátusának eltörlése hozzájárulna a papság által elkövetett szexuális megbecstelenítési botrányok csökkentéséhez, valamint megoldaná „a papok hiányát és egyenlőtlen elhelyezését” is, amit megemlített a pápa. II. János Pál szerint azonban „napjainkban a cölibátus megtartását magában foglaló nehézségek nem szolgáltatnak elegendő okot arra, hogy megdöntsék az egyház meggyőződését a cölibátus értékével és helyességével kapcsolatban”.
Szent István suli Mikulás képek 2007.12.06 13:45:57
Ma járt a suliban a Mikulás, amit sikeresen le is fotóztam. A gyerkőcök nagyon élvezték és nagyon ügyesen elmondták a versikéiket is. Elkezdtem feltölteni a képeket, lassan de biztosan haladok vele. Az oldaldobozoknál találjátok a mikulás képek alatt. Akinek kell az eredeti kép…..