Regisztráció Blogot indítok
Adatok
laciber

0 bejegyzést írt és 6 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Az első részben áttekintettük a Gutkeled nemzetség eredetével kapcsolatos különféle elméleteket és arra a megállapításra jutottunk, hogy azok rejtélyes módon mind ugyanabba az irányba mutatnak. Végül megállapítottuk, hogy a Nyáry Krisztina naplójában található verzió…..
laciber 2013.12.30 08:16:09
Z. Ákos 2013.12.29. 08:02:0
SzeNT Grál = SzeNT KoRona
Aladárnak („Nagy Károlynak”) még holtában is fején volt a Szent Korona !
Szigeti István aacheni plébános könyvében ( A Szent Korona titka, Antológia kiadó, 1996 , idézve :
www.corvinuslibrary.com/magunkr/korona.pdf alatt) írja, hogy Nagy Károly végrendeletének megfelelően a Szent Koronát vele temették el és a koronát majd 200 évvel később III. Ottó vette ki a szarkofágból, hogy keresztfiának (Szent Istvánnak) ajándékozza. Persze az átruházás a pápa kezén keresztül történt – egy „csomagterv” részeként – hogy ennek fejében Róma (közvetve a Német-Római császárság) befolyást nyerjen a Kárpát-medencében.
Hogy ilyen kitétel szerepelt- e a végrendeletben, nem tudhatjuk, az viszont biztos, hogy sokan voltak a környezetében olyanok, „megtollasodott” kiskirályok és egyházi személyek, akiknek komoly érdeke fűződött a Szent Korona eltüntetéséhez. Nekik a szentségről nem a Korona, hanem a „magántulajdon szentsége” jutott eszükbe !
Míg Atilla birodalmában a föld osztatlan közös tulajdonban volt (v.ö.: Szent Korona tan), addig Aladárnak a Római Birodalom árnyékában felnőtt frank környezete csak a magántulajdonra épülő feudalizmust tartotta egyedül üdvözítőnek. A római egyház is csak így juthatott földtulajdonhoz, ezért támogatta minden eszközzel a feudalizmus elterjesztését. Frankhonban és a brit szigeteken is sokan lehettek, akik visszasírták a Szent GRrált, a „természetes rendet”, amit ma Szent Korona Tannak nevezünk.
A Szent Grál keresése nem más, mint az elveszettnek hitt Szent Korona keresése. Mindkét fogalom a KöR-iS-TeN / KaR-íZ-TeNYér (összeolvasva, egybegyúrva: KöR-iSZ-TeNY, hasonulással KöR-öSZ-TéNY „kozmikus egységtudat” fogalomrendszerébe tartozó mágikus jelkép. Az azonosításnál vegyük figyelembe, hogy a mássalhangzók hordozzák a jelentést és a gyökök visszafelé is olvashatók.
Azaz: SZe-NT KoR-ona/GRál lefordítva „iS-TeN-KöR” értelemmel bír. A SZe (fo: iSZ), aZ NT (fo: TeN) és a K_R lehet G_R is (KöR). A KöR-iS-TeN háromság a Makrokozmosz egykorú magyar neve volt (ma Anyag-Energia-Információ avagy Test, Szellem, Lélek háromságnak mondanánk). A Mikrokozmosz a fraktalitás jegyében hasonló szerkezetű, ugyancsak háromságként jelenik meg. (A KaR-iZ-TeNyér a teret kitöltő három féle mozgásra, a KöR-iS-TeN a teret betöltő három féle rezgésre utal) A témáról bővebbet a koristen.hu honlapon lehet olvasni.
A jelképek is igazolják Tóth Gyula briliáns okfejtését. A Wessexben pajzsra emelt Cerdic / Aladár 4 évvel Atilla halála előtt még a KöRöSZTéNY tudatot hozta magával. Wessex lobogója ma is Sá-rkányt (fo: iS) ábrázol. (Flag_of_Wessex.svg ) Anglia védőszentje a Sárkányölő Szent GYöRgy (KöR). Az angol zászló fehér alapon piros kereszt (Flag_of_England.svg ) Ezt hívják György keresztnek. GyöR-gy és a Sá-rkány között a TeN-gely forma dárda teremt kapcsolatot. A KaR-íZ-TeNyér is megjelenik a képletben , az előbbivel közös TeNgelyen. A halászbástyán látható szobor emlékeztetőül: upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/0/0c/Szent_Gyorgy_es_a_sarkany_P9300266-lev-1000.jpg
A holisztikus szemlélet lényege, a Mikro- és Makrokozmosz azonossága a jelképeik „egytengelyű” megjelenítésével illusztrálható. Az angol zászló és így az „árpád-sáv” színei is jelkép együttesként értelmezhetők. A feHéR szóban a KöR (női minőség : „fehérnép”) mássalhangzóit találjuk meg, a piroS/vereS szín elnevezésben a z iS (Yang, „férfi”) gyök rejlik. A közös TeNgely adja a harmadik elemet. Az árpád sávnál tengelyes szimmetriával találkozunk (oldalnézeti világmodell), az angol zászlónál a két szín „egyközpontúnak” minősül (felülnézeti világmodell). A színek és az elnevezés (GyöRgy („KöR”) kereszt) összeolvasva újfent a KöR-iS-TeN háromságot állítja elő !
Artur király KeRek asztala körül mindenki egyenrangú, nincs kitüntetett hely. Közepéből indítható a képzeletbeli, Eget-Földet összekötő TeNgely, hasonlóan a jurtákhoz, vagy a KeRek templomokhoz (KiRche, ChuRch) . A TeNgellyel a „Világ közepét” idézték meg, így azonosultak a Világmindenséggel. A magyarban ezt a függőleges tengelyt MaGos tengelynek nevezték, hiszen az Ég felé törő MaG rajzolta ki az útját. („magosság” = magasság). A Makrokozmosz jelképeként ismert „MaG” szimbólum (a főköreivel megrajzolt GöMb, „osztódó sejtmag” , síkban körbe rajzolt keresztként jelenik meg) A vár neve Camelot. KáM-éL-oTT mondhatnánk nyersfordításként, tudva azt, hogy a KáM, fordítottja a MaG. A MáGus központ neve tehát árulkodó, tegyük hozzá még azt, hogy a magyarok istenének jelzője volt az „Élő” meg a „MaGasságos” is !
Szkítiától Maghrebig A Kőszikla 2013.02.18 10:46:29
2012 novemberében, Debrecenben, a Régről regélők... c. előadássorozat keretei között ismét lehetőséget kaptam, hogy legújabb kutatási eredményeimről beszámoljak. Ez volt az első olyan alkalom, amikor a Nagy Konstantinnal és Cirillel kapcsolatos gondolataimat szélesebb körben is…..
laciber 2013.04.02 01:32:18
@Chagall: T. Chagall !
Az ismert tanításokkal, magyarázatokkal ellentétben három nyelvű a Szent Korona!
Pontosabban szólva a Jézus zománcképen lévő felirat IC-XC, balról jobbra írt rovásjelként is értelmezhető ("Sz,N, B,N")A SZe-NT KoR-ona - mint a nevéből is kitetszik - az eredeti KöRöSzTéNység, a KöR-iS-TeN szemlélet jelképrendszerét szemlélteti. Csak egy példa: a KöR alakú abroncsot mondjuk "GöRög" koronának, a GöRög betűk miatt, a páNTokon laTiN betűk vannak ("TeN" gyök),a párta a harmadik elem (erről mindíg megfeledkeznek). Milyen jelek vannak a pártán ? rovÁS jelek (az iS gyök is előkerült)A téma iránt érdeklődőknek ajánlom koristen.hu honlapomat, mely a fenti jelképrendszer magyarázatával foglalkozik.
Az iS-TeN = SToNe azonosításhoz:
A KöR-iS-TeN megidézése, magányos szikláknál, kő-köröknél volt lehetséges (a druidák idejében) A zsidókereszténység kidobta a KöR-nek megfeleltethető női minőséget a KöRiSTeN háromságból, mi maradt a kő-körből? Hát a kő = SToNe (iS-TeN)!
Az előző részben elvetett gondolatok után eszembe jutott, hogy a Tarih-i Üngürüsz milyen sokszor sietett már a segítségünkre. Az abban található különös módon leírt nevek már több alkalommal is továbblendítették a kutatást a holtpontról. Bizonyára emlékszünk, hogy a…..
laciber 2013.04.01 23:54:08
Tisztelt Tóth Gyula Úr !

Kunsztánt Hunisztánként magyarázni: telitalálat. De a Konstantinoupolis= Kunsztán Tinója magyarázat mellett más olvasat is lehetséges! Nézzük ezt a többszörösen összetett szót szótagokra bontva. (A mássalhangzók hordozzák a jelentést, ezért írom nagy betűkkel)
KoN-_S-TaN-TiN-(N)ou-PoL-iS, ami később IS-TaN-BuL néven lett ismeretes.
Az előző szabad fordítása : HuN(i)SZTáN”köldöke/TeNgelye”újváros, a másik magyarul iSTeN”BáL”ja értelemmel bír.
A magyarázathoz meg kell ismerkedni a magyar nyelvhez kötődő KöRöSzTéNy világszemlélet fogalmaival (a
koristen.hu honlapon olvashatók képekkel illusztrált írásaim). Ennek a (mai szóval holisztikus) szemléletnek a felismerése a Mikrokozmosz és a Makrokozmosz egységéről, már a lakóhely kialakításánál is tetten érhető. A kozmikus egységtudat jegyében mindnyájan a „világ közepén”, vagyis az „Eget-Földet összekötő „VilágTeNgelyen” élték tudatos életüket. A TeNgely alsó végpontját egy körbe rajzolt kereszt jelöli ki. A JuRta kicsiben megfelel a KöR alaprajzú városoknak, melyeket a két egymásra merőleges átmenő útvonal négy városnegyedre osztott. A kör forma meghatározza a középpontot és a városnevek egy része erre utal: GuR iráni városon kezdve a GyőR, BeLGRád, NovGoRod, SztyepanaKeRt városnevekig.
A kör alaprajzú városok közepén, a TeNgelykereszt metszéspontjában állt a VáR („vara”), ami egy sztúpára emlékeztető körszimmetrikus alakzat volt, nem egy erődítmény, inkább (iS-TeN)VáRtának nevezhetnénk. Város nevünk is innen ered: „VáRas”> VáRos. Egész Európa átvette: (V>B>P hangátmenettel) NagyVáRad, HamBuRg, MariBoR, MalBoRk, VaRsó, BeRlin, PRága,PáRizs, BaRcelona.
Néhány városnévbe a TeN gyök jutott – bár azt korábban a TeNgelyhez jobban hasonlító folyók neveiben (DuNa, DoN, TaNaisz, TeMze) láthattuk viszont- ilyen város például DöMös, LonDoN, BrighToN, E-DiN-borough. Véleményem szerint KonstanTiNápoly is ide sorolható. A TeN/DeN csökevényes formájával több helyen találkozunk, ezt „helynévképzőnek” szokták nevezni, mint például ÉrD, DiósD, -váraD,BoRDeaux, PoRTo.
A „VilágTeNgely” fogalom alatt az ekliptika középpontján átmenő, a Nap forgástengelyével (BáL tengely) párhuzamos TeNgelyt kell érteni. A niceai zsinaton ezen vesztek össze a kozmológusok. Végül politikai döntés született , a magyar nyelvet nem beszélő többség már nem értette az őstudás jelképrendszerét és az Örök Világtörvénynek fittyet hányva megszavaztak egy olyan szemléletet, amelyből BáL fogalma mellett már a „női minőséget” (KöRiSTeN-ből a KöRt) is kihagyták. PáL(Saul) javaslatára a BáLványokat már korábban összetörték. BáL sorsában osztozik a PaLeSZTiN (BáLiSTeN) nép mind a mai napig. Végül is annak lehetünk tanúi, hogy a 30 ezer éves csillagászati tapasztalatok birtokában lévő mágusok tudását módszeresen megsemmisítve (alexandriai könyvtár pl.) egy a Hold járását épp, hogy megismerő „tudáshalmaznak” kerestek piacot bizonyos üzleti körök . A tudás addig ingyen volt, ezért a „ hit”-ért viszont már fizetni kellett!
Erről a rég elveszejtett organikus világképről a legtöbb információt Rumi Tamás : Két kör, Napjelképek rendszere, Naprendszer jelképek című könyvéből szerezhetünk.
A szlávok kilétével kapcsolatos problémára az előző fejezetben egy merőben szokatlan és újszerű megközelítést alkalmaztunk. Azzal a feltételezéssel éltünk ugyanis, hogy a szláv népek valójában közeli rokonaink, a nagy szkíta-hun nemzet nyugati, azaz fehér ága. Láttuk, hogy…..
laciber 2012.12.30 22:33:55
@Hun77:
Mi az hogy nem voltunk keresztények ! Mi (szkíták, hunok, magyarok...) voltunk a KöRöSzTéNyek ! Többezer éve ! Az őstudást, a kozmikus egységtudatot a magyar nyelv őrizte meg. Erről írok a koristen.hu honlapomon.

Meg kell tudni különböztetni a szittya KöRöSzTéNységet (amit Jézus is képviselt) a Róma és Bizánc által a környező népekre erőszakolt zsidókeresztény változattól.
Nagy különbség a kettő között az volt, hogy míg a KöRöSzTéNy világszemlélet ingyenes volt (a körtemplomokat megkerülni, és így azonosulni a KöRiSTeNnel, nem került semmibe), ehhez képest a zsidókereszténység "felhasználásáért" a szabadalmasnak már hasznosítási díjat kellett fizetni (tized).
Az egy vagy több hajóval kibővített körtemplomokba már csak egy "fizető kapun" lehetett bemenni, és kifelé menet perselypénzt kellett letenni.

Valószinűsíthető tehát, hogy Atilla a természetes világszemléletet követő KöRöSzTéNy testvérnépek felmentésére érkezett Nyugat-Európába, akiket - mint ma a természetet - büntetlenül lehetett pusztítani.

Atilla Aladár nevű fia már egy ősi nyelvét vesztett, Róma által átformált (mágus papságától megfosztott) többnemzetiségű földrészre érkezett. Itt már nem lehetett szakrális uralkodóként fellépni (bár a látszatot igyekeztek fenntartani). Az osztatlan közös tulajdon fogalmáról már nem is hallottak. Kikre támaszkodhatott ? Az önjelölt tartományurak és az újhitű papság vérszemet kaptak az első testvérháború győztes csatája nyomán szétosztott, hatalmas értéket képviselő kincsektől. újabb kincsekre vágytak. Ezért kellett Csabát újfent megtámadni.

A régi uralkodási rendhez tartozott a szeniorátus intézménye. A mindenkori uralkodó csak birtokolhatta ill. birtokba adhatta az ország javait. Az új vallás papjai már támogatták a fiági öröklését az uralkodásnak, cserébe ők is szerezhettek (föld)tulajdont. Csaba a vereség után csöbörből vödörbe került. Anyai nagyapjához kellett menekülnie. (3000 székely a Csíki medencében ragadt, ők szabadok akartak maradni. Még ma is a régi jelképrendszert használják.) Igaz, hogy bizánci "misszionáriusként" próbálta menteni a menthetőt. A ma szlávnak nevezett egykori testvérnépek számára létrehozott közös írásrendszerrel és a kiharcolt sajátnyelvű misézéssel igyekezett kulturális önállóságot biztosítani mindezeknek az eljövendő századokra. (Hol van ettől a balek Szent István aki még a nyelvhasználatot és a magyar nyelvű misézést sem tudta kicsikarni !? Őt valószínűleg a Szent Koronával zsarolták, amit III.Ottó szedett elő Aachenben Negy Károly (Aladár) szarkofágját felbontva) /Szigeti István közlése, Csomor Lajos könyvében olvashatunk róla/

Tóth Gyula zseniális okfejtését a KöRöSzTÉNység mibenlétét megismerve lehet tovább finomítani. Mindezek az események a Szent Koronán, mint többdimenziós adathordozón megjelentek, csak "dekódolásuk" vontatottan halad.
A most következő gondolatok akkor kezdtek megfoganni, amikor újra kezem ügyébe került Szádeczky-Kardoss Samu Az avar történelem forrásai c. munkája. A szerkesztő rendkívüli alapossággal gyűjtötte össze mindazokat a főleg bizánci szövegrészleteket, amelyek e rejtélyes…..
laciber 2012.12.30 19:38:39
@Sokamoka:
A "szik"-re vonatkozó magyarázatot további érvekkel magam is igazolhatom ! A koristen.hu honlapomon a MaG,SziK,Szár = Egy című írásomban (melynek alcíme : MaGyar, SzéKely/SzKíta, Szarmata = HuN)a népnév adás összefüggő rendszerét tártam fel, amely gondolatmenet őseink holisztikus szemléletéből következett.

@fejer:
A felemlített "BaR", "PaR" és "VaR" gyök is népnév képző (szaBiR,szaVáRd,"SzaPáRy") valószínüleg a PáRosságra utal (ami a dualitás :Yin-Yang) magyar neve.

A KöRiSTeN szemléletben a magyar nyelvű névadók a BaR gyök mellett a GaR (KöR) gyökkel is számos népnevet képeztek így (az egyébként elfogadható hangátmenet helyett) lehet hogy csak felcserélték a kettőt. Így lett a HuN-GáR-ból HuM-BeR Angliában /vö. : CuMBeRland, "CiMBeR" népnév).

Egyébként "ember" szavunkat a népnyelv (vagy akár az ötezer éves sumér nyelv) szerint eM-BaR , azaz a "nő párja" értelemmel is fordíthatjuk : hiszen a felserdült fiúgyerekre mondják, hogy megemberesedett, azaz házasodásra alkalmas korú lett.