Regisztráció Blogot indítok
Adatok
AmerigoMacellaio

0 bejegyzést írt és 21 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
     Parragh László főrezsimszolga, iparkamarai elnök interjút adott az azonnali.hu-nak. Én most nem arról fogok írni, hogy milyen csinos fajvédelmi tézist rakott le az asztalra ez az izé, pedig az sem ártana. Az alapkutatásokról mondta el a kormányzati véleményt. Parragh: Nem véletlen, hogy az…..
        Jelentős tudományos konferenciát rendeznek a civilitika nevű tudomány művelői Budapesten. A tudományág egyik meghatározó alakja Prof. Dr. Bayer Zsolt Habár alul, habár felül - civiltársadalom süllyedőben című dolgozatával járult hozzá, mind a világegészhez, mind a civilitika tudományának…..
AmerigoMacellaio 2017.11.19 21:25:11
@velőtanya: “Az 1996: jóváhagyott konstitúció szerint a főapátot az ünn. fogadalmas rtagok választják 9 évre titkos szavazásban elért abszolút többséggel. ”

lexikon.katolikus.hu/P/Pannonhalmi%20F%C5%91ap%C3%A1ts%C3%A1g.html
AmerigoMacellaio 2017.11.19 21:31:29
@Tehéntőgy: Tőkéczki észre sem veszi már a marxista szófordulatait, zsigerileg beleivódott, kénytelen-kelletlen előböffenti:
“Nagy improduktív tömegei”
AmerigoMacellaio 2017.11.20 01:56:52
@velőtanya: Érdekes, hogy a lexikon nem említi, hogy kit lehet választani; csak azt, hogy kik (rendtagok) szavaznak.

Gazsi formálisan talán református:

hu.m.wikipedia.org/wiki/Orb%C3%A1n_G%C3%A1sp%C3%A1r
       Veres András püspök a héten többször is meglehetősen elítélően nyilatkozott a mesterséges megtermékenyítésről.      Az igazság az, hogy II. János Pál pápa, XVI. Benedek pápa és I. Ferenc pápa egyaránt elítélte a mesterséges megtermékenyítést. Itt van az elméleti rész kifejtve Ratzinger…..
  A Trump-tanácsadó   Gorka Sebestyén disszertációjából  (témavezető Lánczi András)    163.oldal     "For Kiras, the September 11-th attacks were just as much politically driven as the slaughter of almost a million Hutu by the Tutsis in Rwanda in 1994. "          A ruandai tömeggyilkosságot…..
A poszt Marx Károly és a differenciálszámítás kapcsolatáról szól. Erről a kéziratról van szó. Charlie bácsinak a politikai gazdaságtanához kellett a matematika, és felidegesítette magát a deriváltakkal. Leginkább az bántotta, hogy a derivált dx/dy alakú, amikor pedig dx=0,…..
AmerigoMacellaio 2014.01.20 01:26:30
Igenis tanítottak "modern polgári" közgazdaságtant a MKKE-n a 80-as években - de talán előb is:
hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ty%C3%A1s_Antal

Mátyás Antal valamelyik művéből biztosan.
Ami érdekes, hogy a mikro- és makroökonómiai rendszeresítése után nővéremék idejében (89/90-ben?) sikeresen sztrájkoltak a diákok, hogy a Mátyás Antal féle tárgy kapcsán nem akarnak újra vizságzni mikor és makroökonómiai anyagból.

A filozófusok pedig már nagyon-nagyon régen is foglakoztak hasonló matematikai problémákkal (igaz, abban az időben a filozófusok tevékenysége nem korlátozódott a mai bölcsészekére):

hu.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9n%C3%B3n_paradoxonjai
Kedves Barátaink! Hihetetlen, de meglett a titokzatos "Velencei fényképalbum" szerzője, akit legutóbbi posztunk felhívása alapján  Vizi-Bognár Mónika és Németh Tamás közös munkával végül megtalált. Mindkettőjük kiindulópontja az Albert Schweitzerről készült portré…..
AmerigoMacellaio 2013.09.20 01:37:07
Álmomban miniszterelnök voltam. Mondhatnám, hogy soha többé ilyen rémálmot, de nem teszem, mert nem is volt olyan szörnyű, ugyanis teljesen életidegennek tűnt. Nem tömtem a haverjaim zsebét állami megrendelésekkel, nem kuszáltam össze az Alkotmányt, sőt, még a gazdaságpolitikát…..
AmerigoMacellaio 2013.04.22 08:06:29
Érdekes, hogy a Budapesthez viszonylag közeli városokból (például Bécs, és esetünkben Prága) viszonylag kevés írás érkezik, holott rengeteg előnyük van, például a hasonló környezet és könnyen megközelíthetők. Ezért is örültem Zsófi írásának. „Tíz hónapja élek…..
AmerigoMacellaio 2013.01.17 23:42:10
Igen, létezik! Onnan tudom, hogy átéltem. A középiskolában elszenvedett dolgaim során mellettem állt ugyanis egy olyan jóbarát, aki már-már elfeledett volt, mivel messze lakik tőlem, és érettségi óta csak egyszer (még 2009-ben) de azóta nem találkoztunk. Viszont nemrégiben…..
Jókai nem hazudott: létezett a "Senki szigete". A magyar-román-szerb hármashatár közepén elnyúló Ada-Kadeh szigete turisztikai attrakciónak számított jó klímája, vadregényes festői romjai és etnikai egzotikuma miatt, amely a Vaskapu I. erőmű építése miatt 40 éve tűnt el a Duna hullámaiban. Ada Kaleh…..
AmerigoMacellaio 2012.02.13 03:26:20
Zsebatlasz 1914

162-166 olalakon

Ada-Kaleh.

Írta Jungmayer Mihály

A meglepetésekben gazdag és már több mint egy éve tartó balkáni bonyodalomba akarva, nem akarva nekünk is be kellett avatkoznunk. Bele kellett avatkoznunk egyrészt diplomáciai úton, amelynek eredménye a független Albánia megteremtése, másrészt ténylegesen, amikor is egy mindenkitől elfelejtett kis török szigetet, egy mesebeli világ utolsó maradványát - Ada-Kaleht - kellett birtokba vennünk. Meglepetésszerűen hatott ránk a sziget annektálása, ez a legújabb magyar területi hódítás, bár ismerve a sziget múltját, az okkupálást a történeti események természetes és szükségszerű folyományának kell tekintenünk.
Az egykori hatalmas török birodalom hanyatlásával a Duna déli vonulata lett az új északi határ, s így Ada-Kaleh lett az ozmán birodalom legészakibb pontja. 1716-ban Eugén herceg megszállja és megerősíti a kis szigetet, de már 1738-ban újra török kézen talájuk, s itt is marad kis megszakítással egész 1878. május 21-ig, amikor újra Ausztria-Magyarország veszi fennhatósága alá, meghagyva a török közigazgatást. A lefolyt balkáni háborúban az örömmámorban úszó szövetségesek maguk mögött hagyják e jelentéktelen kis török területet;a londoni békekonferencián, ahol a hatalmas európai Törökország felosztásán egyezkednek, említést se tesznek róla; így csak természetes, hogy az enosz-midiai határvonal megállapítása után a már évtizedek óta fennhatóságunk alá tartozó kis szigetet jogosan birtokunkba vehettük, amit a magyar kormány nevében 1913. évi május hó 12-én Krassószörény vármegye főispánja Dr. Medve Zoltán, végre is hajtott.

Hogy miképpen, arra a kérdésre Őméltósága a következő levéllel volt kegyes felelni:

Ada-Kaleh szigetének a magyar közigazgatás keretébe vonása

1913. évi május hó 12-én kiszállottam a szigetre, hogy a m. k. belügyminiszter rendelete értelmében a cs. és k. közös külügyminiszterrel és a m. k. miniszterelnökkel történt megállapodás folytán a szigetet, mely addig Törökországhoz tartozott - de a monarchia által 1879. óta megszállva volt, - a magyar közigazgatás keretébe vonjam.
Kíséretemben voltak: Issekutz Aurél, Krassó-Szörény vármegye alispánja; Podhradszky Andor, orsovai járási főszolgabíró; Kardhordó Károly, Krassó-Szörény vm. tb. főjegyző, főispáni titkár; Brandstatter József, főispáni irodatiszt; valamint Hosszu Jusztin 43. sz. gy.-ezredbeli cs. és k. főhadnagy, a szigetet megszállva tartó különítmény parancsnoka és 4 m. kir csendőr.
A hadi különítmény csolnakján hadilobogó alatt keltünk át a Dunán.
A szigetre érkezve felkerestem a velem voltak kíséretében a sziget kormányzóját - műdir - Cheriff Eddyn beyt. Hivatalos helyiségében fogadott. Kugler hiteles török tolmács közvetítette a tárgyalást.
Közöltem a kormányzóval a m. kir. kormány rendelkezéseit, melyek szerint utasításom van, hogy a szigetet magyar közigazgatás alá vonjam, s hogy ennek folytán az ottani közigazgatási teendők ellátásával az orsovai főszolgabírót bízom meg, s hogy a közbiztonsági szolgálatot ezentúl a m. kir. csendőrség fogja ellátni, a hogy két csendőr a mai naptól a szigeten marad. Egyúttal felkértem a kormányzót, hogy hivatalos működést a jövőben ne fejtsen ki.
A kormányzó kijelentette, hogy az elmondottakat tudomásul veszi, az eljárás ellen tiltakozik, de ellenszegülni a magyar államnak nem akar, de nem is tudna; az eljárásról felveendő jegyzőkönyvet alá nem írja, jelentést tesz kormányának, kíméletet és méltányosságot kér a lakosság részére.
Ezután felkértem a vármegye alispánját, hogy vegye szeretetteljes gondozásba a sziget lakosságát, az orsovai főszolgabírót pedig utasítottam, hogy intézze a további rendelkezésekig a közigazgatási teendőket, feltétlenül respektálva a lakosság szerzett jogait, kiváltságait és tisztelve vallási és nemzeti szokásait.
Az alispán és a főszolgabíró megfelelő kijelentései után az eljárást befejezve távoztunk.
A jegyzőkönyvet kellő alakban kiállítva, s aláírva az egész hivatalos eljárás véget ért.
A sziget lakosságának feltűnt kintlétünk; nem tudták, mi történik, de sejtették, hogy jövő sorsuk dől el. Eleinte igen barátságosak voltak irántunk, az eljárás befejezte után azonban feltűnő hűvösség, hogy ne mondjam ellenséges hangulat volt érezhető.
Mondhatom, hogy az egész ténykedés alatt különös meghatottság vett erőt rajtam. Éreztem, hogy történelmi pillanatok ezek, mikor szeretett hazám területét, habár csak csekély mértékben, de mégis növeltem, s a magyar állam alattvalóinak számát 637 lélekkel szaporítottam.
Kölcse, 1913. november 3.
Dr. Medve Zoltán
cs. és k. kamarás, Krassó-Szörény vm. főispánja

Vajjon melyik szebb foglalás: a balkáni államoké, százezernyi vér, milliónyi pénzáldozattal, vagy az ily békés foglalás? Ha minden állam azt foglalná el, ami tényleg megérett az elfoglalásra, penge helyett mindig jegyzőkönyvet kellene csak előhúzni. A békemozgalom hívei lelkesedhetnek: területfoglalásnál fanatikus gyűlölet, ölnivágyás helyett meghatottság!

Ada-Kaleh (Új-Orsova) három ország - Magyarország, Románia és Szerbia - határán fekszik az Aldunán Orsovától kissé keletre. 1750 m hosszúságú, 4-500 méter szélességű. Körülbelül 500 főnyi török lakossága úgy a magyar kormány, mint Törökország részéről sok kedvezményben részesült: adót nem fizettek, nem katonáskodtak. Törökországból behozott áruikat vámmentesen adhatták el az orsovai piacon. Főbb kereskedelmi cikkkeika cukor, kávé, dohány, rózsaolaj, szőlő, körte és apró csecse-becsék. Igen sokan élnek révészkereskedésből is, akik a kíváncsi idegeneket szállítják át Orsováról Ada-Kalehra, ahol ugyan a török mecseten, a bazáron és az érdekes viseletű török nőkön kívül nem sok látványosság van.
Ada-Kaleh földrajzi fekvésénél fogva kicsinysége mellett is nagyjelentőségű. Mint már említettem, három ország határán fekvő kis sziget a Duna közepében. A magyar és szerb partokon hegyek emelkednek, s csak a sziklába vágott szűk út vezet a magyar parton Romániába. E szűk kapunka legalkalmasabb védőhelye a sziget, amelynek megerősítésével elzárható az országba vezető út úgy a szárazföldi, mint a dunai részeken, míg a szigetnek idegen birtokban léte állandó veszedelme volna a közlekedésnek és a vasúti forgalomnak.
Moammer el-Kadhafi most kedden elfoglalt palotája nemcsak, hogy szegényes és ütött-kopott volt, hanem spártaian kényelmetlen. A diktátor a "megtakarított" pénzét inkább svájci bankszámláiban kamatoztatta és villájának atombiztos alagútrendszerére fordította. Kadhafi…..
Varánusz Te is fiam, CBA? 2011.07.26 06:00:00
Itt a nyár, érik a dinnye, vele együtt pedig a Nagy Dinnyegét. Kormányunk Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter szájával üzent, együnk több dinnyét, mert bár a zorrunkat nem tisztíccsa, de az élettani hatásai egészen kiválóak. Például vannak olyan honfitársaink, akik…..
AmerigoMacellaio 2011.07.26 17:40:05
@MACISAJT: Inkább mesélj már, mi újság Mayer Arankával?

godolloi-hirek.hu/hirek/pert-nyert-mayer-aranka
Jól megkavarta a dolgokat az európai politikában a baloldaliakat gyilkoló norvég merénylő és az ő röpke 1500 oldalas irománya. Sokakat kényelmetlen helyzetbe hozott a mondataival, és nem csak a szélsőjobbon. Persze elsősorban ott. Legelsőképpen is azok a multikulti- és…..
A Művelt Alkoholista Nemzeti kincs 2011.07.25 07:40:00
"Az ünnep legemelkedettebb pillanatában a degeszre zabált társaság valamely házigazda beosztású tagja kisettenkedik a spájzba, és onnét egy palack tokajit hoz elő, amelyet a népes társaság a legnagyobb áhítattal fogyaszt, a nők még nyelvüket is öltögetik, belenyalunk,…..
AmerigoMacellaio 2011.07.25 14:58:51
@gúnár: És nincsenek kacskaringós szívószálak.
A Szentendrei HÉV Budapest legforgalmasabb elővárosi vasútvonala. A Budapesti Közúti Vaspálya Társaság által épített szentendrei helyiérdekű vasútvonal budai végállomása üzemének első éveiben az azóta felszámolt Filatorigát állomás volt. A Filatorigát állomástól…..