Regisztráció Blogot indítok
Adatok
refdunantul

4535 bejegyzést írt és 0 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Köszönöm az Ige mellett üzeneteire való figyelmét. 2009 elején kezdhettem el ezt a szolgálatot, püspöki szolgálatommal együtt. 2022. február 1-én jelent meg a rovatban az utolsó írás tőlem, még Mózes ötödik könyvének magyarázatát befejeztem.  Kimondhatatlanul hálás vagyok az Úrnak, hogy tizenhárom…..
Mózes elvégezte küldetését: nem tökéletesen, de maradéktalanul és hűségesen (10–12). Mózes is gyarló ember volt. Mégis őt választotta ki az Úr arra a nagy feladatra, hogy népét Egyiptomból az Ígéret Földjéig vezesse, Isten ígérete szerint: a szolgaságból a mennyei szabadságra (4). Csodálkozzunk rá:…..
Az áldásról.  Isten áldása azt jelenti, hogy Ő saját magából – lényének tökéletességéből – és mennyei világának gazdagságából adja nekünk azt, ami nekünk nincs, és amivel csak Ő ajándékozhat meg minket. Az áldást csakis az Úr adhatja, még akkor is, ha emberi közvetítőket felhasználhat…..
Evangélium szólal meg Mózes énekének második felében.  Isten megbünteti engedetlen népét, de nem engedi, hogy népének ellenségei elbízzák magukat és csúfolják Isten népét, meggyalázva ezzel az Ő ügyét. Isten még a jogos büntetésben sem szolgáltatja ki övéit véglegesen az ellenségnek. Isten olyan…..
Ilyen a hívő ember, mint Mózes. Közeledőben van halála, és ő egy gyönyörűséges énekben az Urat magasztalja. Ez az ének Isten Lelke által szól, ezért Isten Igéje, amely olyan, mint a harmat a zsenge fűre (1–2).  Ez az ének az Úr nevét magasztalja, mert Isten hűséges és igazságos, hűségében és…..
Mózesnek mondta az Úr, hogy közel van elmenetelének ideje. Nagy áldás, amikor elköltözésünk idejét kijelenti nekünk az Isten, így erre hitben tudunk felkészülni. Nincs nagyobb ajándék, mint felkészülten, bizonyossággal elmenni ebből a világból, elrendezve dolgainkat. Mivel nem tudjuk elmenetelünk…..
Nézzük versről versre mai Igénk első szakaszát!  Mózes hosszú életet kapott az Úrtól, elfáradt, de nem megfáradt emberré lett, ezért már nem tudott népével járni-kelni. Mózes sem volt tökéletes; tévesztései miatt nem mehetett be az Ígéret Földjére (1–2), de Jézus megdicsőülésének történetéből…..
Szemléljük mindjárt a mi Urunk, Jézus Krisztus felől, valamint az Újszövetség bizonyságtétele felől ezt az igeverset, és az egész mára rendelt ószövetségi fejezetet! A mi Urunk Jézus Krisztus felment a mennybe, hogy ott helyet készítsen nekünk (János 14,2): tehát nekünk a mennyben van polgárjogunk…..
Nagy áldás, hogy az Újszövetség világosságából szemlélhetjük ezeket a sorokat.  Isten köti ezt a szövetséget népével. Ő a kezdeményező. Ő teszi meg felénk az első lépést. Isten szövetsége pedig azt jelenti, ahogy ezt Jézus Krisztusban világosan megmutatta nekünk: Ő irgalmasan lehajol az emberhez,…..
Milyen megrendítő, őszinte és pontos lelet ez arról a helyzetről, ahová jutott az emberi élet az Úr nélkül, az Ő üdvözítő rendje nélkül. Ha nem tartjuk meg az Úr parancsait, akkor életünk megreked, kárt vall (58). Az egész világ, benne minden ember, kimondva és kimondatlan is, megváltás után kiált,…..
Ebben az igeszakaszban a kiindulási pont mindig ugyanaz: Isten rendelkezéseinek megtartása. Ehhez kapcsolódnak a figyelmeztetések. „Amennyiben nem figyelsz és nem tartod meg Isten szavát, akkor átkok szállnak rád!” – hangzik Isten figyelmeztetése, népe felé. A szakasz címe egészen pontosan így…..
Mit jelentett az áldás? Ha engedelmesen hallgatjuk és megtartjuk az Úr szavát, akkor minden nép fölé emeli saját népét az Isten (1; 9; 13); győzelmet ad népének az ellenségeik felett (7); valamint megáldja övéit mindenben (6), minden földi jóval (3–12), konkrét bőséggel. Mégpedig minden nép szeme…..
Isten Igéje úgy szolgálja az életet, mint a lélegzetvétel.  Ezért Isten szavára emlékezni kell és emlékeztetni kell arra a gyermekeinket is. Isten szavát kőbe kell vésni, azokat jól látható helyre kell felállítani, hogy az emlékkövek mindig Isten megtartó szavára emlékeztessenek bennünket. Ilyen…..
Amikor Isten elé járulunk… Bizonyságot teszünk Isten bőkezűségéről (1–4). Adj hálát minden napért, és minden napon azért a földért, ahol élsz, ahol a mindennapi kenyeret kapod! Adj hálát azért a helyért, amely éltet, hordoz, megtart, hogy léted „nagyobb” ajándékaira is tekinthess, miután volt mit…..
Isten védelmet ad népe minden tagjának.  Isten védi a bűnöst (1–3), mert ha verést érdemelne, negyven botütésnél akkor sem kaphat többet (2Korinthus 11,24). Mi már azt is tudjuk, ha halálos a bűnös bűne, akkor egyszülött Fiát adja érettünk az Isten, hogy Ő, rajtunk könyörülhessen (János 3,16). A…..
Ebben a fejezetben minden igeversnél külön megállhatnánk, hiszen az emberszeretet érvényesülését szolgáló, különböző helyzetekre nézve megfogalmazott törvényeket olvashatunk itt, most a házassági elválás kérdését is idesorolva (1–5). Isten megváltó szeretete, népének minden rezdülésére kiterjed.…..
Eleve így kezdődik a mondat: „Ki az, aki nem tartozhat az Úr gyülekezetéhez?” Ma is több „hívő” kisközösség eleve így kezdi: Majd ők megmondják, hogy kik nem tartozhatnak hozzájuk, hogy ki a méltó, a „steril” hívő, aki kegyességben, hitvallásban, életfolytatásban is érdemes. Jézus Krisztusban a…..
Ez az igeszakasz a házasság tisztaságára vonatkozó törvények gyűjteménye, amely szerint kegyetlen büntetéssel toroltak meg minden erkölcsi eltévelyedést, amely a házasság Isten által parancsolt rendjét megsértette. Minden akkori alapesetre kitér a szakasz: mi a büntetés, ha egy nő bizonyíthatóan nem…..
Csikász Imre bronzszobra, a „Csibe” (1909) egy búzaszemekkel jól megetetett, félreálló beggyel megformált naposcsibét ábrázol. A törékenység, a teljes kiszolgáltatottság és másikra való ráutaltság kifejezése ez az alkotás. …és még valamié: „Most megetettek, hogy aztán az életemmel másokat…..
Isten törvénye mindenben a „rendet” szolgálja, egy olyan világban, ahol „szétszórt” életünk minden rezdülése a „káosz” felé sodor bennünket. Isten megváltó szeretetének jele, hogy Isten Igéje már népe életének korai szakaszában, a váratlan és egészen különös esetekre is ad útmutatást. Azóta sokat…..
Először szemléljük „távolabbról” a mai igeszakaszt! Isten nem a hadviselés Istene, hanem olyan Úr, aki az Isten országának emberi értelemmel fel sem fogható békességét munkálja, Jézus Krisztus által (Ézsaiás 11,1–10).  Ez a világ azonban olyan, mint a rothadó gyümölcs. Az Ige most ezzel a képpel…..
„Életben maradni”: ez Isten által belénk teremtett indulat. De „örök életben maradni”, pontosabban fogalmazva, örök életet nyerni: ez Isten nekünk adott ajándéka.  A menedékvárosok csak halvány előképei annak az isteni szándéknak, amely övéit megtartja az üdvösségben, minden nyomorúságuk ellenére.…..
Isten népe számára életfontosságú volt az istentisztelet, mégpedig az élő Isten elhajlás nélküli, „tiszta” imádata (9–14). Ezért Isten népének szívügyévé lett azokról gondoskodni, akiket az Úr az istentiszteleti szolgálat hűségére választott ki (5). Isten népe komolyan vette Isten Igéjét, amelyek az…..
Milyenek vagyunk? Tökéletlen, mások áldozatára és tanácsára szoruló, gyarló emberek vagyunk, akik olyan sokszor elhagyják az egyetlen, élő Istent és annak életes rendelkezéseit, hogy földi „királyokat”, „királyságokat” imádjanak. Milyenek vagyunk? Ahogy a Ravasz László-féle úrvacsorai kérdések…..
Mi a legjellemzőbb erre a három ószövetségi főünnepre?  A három főünnep alkalmával minden férfinak meg kellett jelenni az Isten színe előtt (16). A férfi említése pedig egész háza népét jelentette (11). „Kötelező” volt az, amibe valójában belenőttek, ami életük kitörölhetetlen része lett, ami…..