Regisztráció Blogot indítok
Adatok
Biteburg Ménrót

8 bejegyzést írt és 30 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
Csak ők lehettek, mert elképzelhetetlen, hogy ilyesmit valamely hivatásos szerv kiadjon a kezéből. Nem illik kritizálni más munkáját, főleg, ha az láthatóan a legjobb szándékkal készült, de amit a Blaha Lujza téren látni, az sajnos hervasztó. Nem a terület általános…..
XXI. század költői 2010.09.09 18:56:00
 Karcagi-Fekete István   Szabadság madara    Szabadság madara! Sóhajtás egy szépen csillogó rózsaszín boldogság után, vágyni, vágyódni, vágyakozni egy földöntúli érzés felé.   Szerelem! Sóhajtunk és eladjuk lelkünket. Odaadjuk a…..
Biteburg Ménrót 2011.04.30 03:01:54
Fekete István Szabadság madara... című versének elemzése

A középiskolai magyar érettségi kifejtendő feladatainak eleddig méltatlanul mellőzött műremeke a tárgyalt költemény. Mellőzöttségének oka elsősorban ismeretlenségében keresendő, hiszen a kodifikált irodalomtudomány figyelme eleddig nem terjedt ki az alternatív közlési forrásokra, így a blogbejegyzésekre sem.

Pedig számos, a szakbarbarizmust és annak mintegy szakmailag introvertált sajtóját figyelmen kívül hagyó, valamint ennél fogva annak esztétikai röghöz kötöttségét negligáló fiatal költő tűnt fel a színen az internet térnyerésének következtében. Tevékenységük tudatosnak tetszik, bár néhányan szeretnék rájuk húzni a tudatosság nélkülözésének és eszközbeli szűkösségének (talán közhelyességének) vádló vizes lepedőjét. A szemellenzős esztéták csupán azzal nincsenek tisztában, hogy az individuum immár korlátlan térnyerésének köszönhető az a fellendülés, amely alkotóinkat félelem nélküli önkifejezési vágyra sarkallta, vagyis pont az a momentum, amely miatt a maga idejében (el)hallgatásra ítéltetett például egy József Attila is!
Pedig kitaszítottságában, magára hagyatottságában és az ebből származó lélekmarcangoló tusák lírai kivetítésében rengeteg szimiláris vonás található tárgyalt költőnk és a Baumgarten-díjas kozmikus poéta között. De ugyanígy rokonítható Fekete István költészete a szintén az egyszerű nép köréből származó, s annak közös hangjával azonosuló Koszpek Ferenc verseivel (
www.koszpekferenc-versek.gportal.hu/gindex.php?pg=4402649), vagy az egyelőre magát Tollhegy néven aposztrofáló ismeretlen művész alkotásaival is (tollhegy.gportal.hu/gindex.php?pg=13095281&nid=5876329).

Fekete irodalmi előzményeiként szintén megemlítendők a romantikus-népies stílus elegyét a maga individuumába importáló Szabolcska Mihály népies költészetének stilisztikája, valamint a költőre ható poszt-coelhikus (esetenként poszt-müllerikus) jótékonyan moralizáló hatások, de meglepő módon a posztmodern "kiszólások" dzsungelei, azonban mélyükben mégis esszenciálisan Ady-i és József Attila-i vonásai is.
Jellegzetesen posztmodernnek tekinthetők a "csetnyelv" révén alkalmazásba vett kiszólások ("Hmmm..." "Hát igen!" "Mégis!"), melyek egyrészt meghökkentő hatásuk miatt kizökkentenek a gondolatmenetből, azonban józan visszafogottságukkal sokkal inkább asszociálnak az Ady Endre és József Attila lelkéből feltörő indulatos odamondásainak extrém reminiszcenciáira. A puritán egyszerűséggel odavetett indulatszók viszont nem extroverziót és a cselekvés azonnali szükségességét sulykolják az olvasóba, hanem sokkal inkább eltöprengést, marcangoló rágódást sugallnak.

A mű szempontjából jogosan, hiszen a Szabadság madara... című vers témája a szabadság és a kötelmek archaikus disszonanciájának modern korra vetített taglalása egy olyan egészen egyéni hangvételben, amelyhez csak a költő személyiségének pszichológiai feltérképezése deríthetne fényt. Erre nem is vállalkozhatunk, mivel csupán fogódzóink vannak. Első, felületes átolvasásra egy személyiség- és önképzavaros művésszel van dolgunk, azonban ez a tárgyalt alkotás szempontjából inkább tűnik erénynek, éppen nonkonformitása okán. Mindamellett nem tesszük le a garasunkat egyetlen személyiségelemző iskola metodikája mellett sem, mivel eleve holisztikus szemléletmódra törekszünk. Annyit megkockáztathatunk talán, hogy költőnk egyáltalán nem neurológiai kóreset, sokkal inkább felel meg a maga neurotikus lényét a külvilág meg-nem-értésébe fojtó artisztikus típusnak. Egyszerűbben szólva: Fekete az érzékeny költő lelki benyomásait feszíti a végső határokig, hangjában az időnként magányában elmélkedni vágyó egyszerű lélek bonyolultnak ható rezonanciája csendül.

Ebből kiindulva érthető csak igazán a repetíciót követő felsóhajtás ("Ó") jelentősége, majd a költő belemerítkezése a költemény folyamán egyre jobban kibomló egyszerre sajátos, egyszerre poszt-romantikus coelho-esztétikába.
Coelho és Szabolcska Mihály eszköztára meglepően hasonló: utóbbi szűkebb etnikai keretből meríti népi(es) életbölcsességeit, előbbi pedig ezoterikus szentenciákból építi fel mondanivalóját, éppen ezért tekinthetjük Fekete költeményét a kettő univerzális kohéziójának.
"Bitang menet ez nemiségünknek." - használja Fekete a jellegzetesen magyar népi jelzőt, majd vonja le a konzekvenciát, átadva magát a teljességre törekvő stílusnak: "Ez mind nemiségünk, létünk, szükségleteink csapdája: (...)". Ebből is látszik, hogy a szűk és tág mind autonóm, mind heteronóm szinten jelentkezik, vagyis Fekete, a látszattal ellentétben mégsem személyiségének látszólag korlátolt jegyeit tolja az olvasó elé, hanem egy trükkös trüvájjal egyetemes méretűvé bővíti azt.
A szűkösség és tágasság pszichoszexuális jelentősége mellett sem mehetünk el szemlehúnyva. Ugyanis a kozmikus motívum mentén hétköznapi szomatikus benyomásainkhoz jutunk el: nevezetesen a vagina egyszerre szorító, egyszerre tágas és befogadó mivoltáig.

Mint ahogyan József Attila is folyamatosan apakomplexusban szenvedett (elég erre példaként felhozni az unásig ismert Thomas Mann üdvözlését, vagy akár a Juhász Gyulához írt szonettkoszorúját), Fekete is lelke mélyén vágyik egy vezérlő elvre, amely egyéni életében képes legyűrni saját személyisége mesterkélt felduzzasztásából eredő ál-öntudatát, mindezt persze úgy, hogy közben fenntartja autonóm létezésének létjogosultságát, mint valóban egyéni hangon megszólaló költő. Ez a vezérlő elv, nem meglepő módon egy apa- és anyatulajdonságot egyaránt magában hordó nőben ölt testet, akire - életművének és életének hiányos ismereteire hagyatkozván - még nem ismerhetünk rá. Annyi azonban sejthető, hogy a Múzsa egyénisége és testmérete egyaránt kiterjedt: utalnak erre a kozmikus metonímiák ("Földöntúli"), az oximoronok (hercegnő <-> legyűrés) - ez utóbbit fizikálisan is nehéz elképzelni egy törékeny hercegnő-idol mentén, sokkal inkább egy ősvénuszi testes női attribútum megfelelői lehetnének. S hogy mindeme fizikailag is tömény benyomásokat a költő a szabadság madarával azonosítja, amely légiesen szárnyal, a legszebb ellentmondásos archetipikus hagyományokat eleveníti fel egészen a homéroszi Thétisz óta.

Összegezve, a kortárs magyar netköltészet remekével állunk szemben. Egy olyan inspiratív népi műalkotással (népköltészet alatt értve a modern folklorisztika felfogását, amely ebbe a körbe utalja nem csupán a paraszti szájhagyományt, hanem a vele egyenrangúnak tekintett internetes, írásbeliség-szóbeliség határán álló több mint tízéves tradíciót is), amely hatását tekintve a későromantikus szabolcskai kliséktől a József Attila-i és Ady-i bensőséges hangvétel legkiválóbb pillanatait elegyítve jut el a Paulo Coelho-i általános érvényű szentenciákig. S ami a legjelentősebb: belevegyítve mindezeket a korunk emberének emocionálisan labilis lelkivilágát megjelenítő Fekete István-i költészet folyamatosan fortyogó üstjébe.
*Én elmentem multiplexbe fél pénzen...*ZIMMER FERI 2: "Macséta dont teksz!" ordítja a pofámba a szomszédban lakó hülyegyerek. "Feri, kész a vacsora!" vágom vissza neki az év legjobb bemondását az év legjobb magyar közönségfilmjéből, ami egyben az első hazai…..
Biteburg Ménrót 2011.01.11 17:07:47
@Wostry Ferenc: Szóval '73-ban. Akkoriban én is lettem volna médium. Mondjuk Jodorowsky mellett.
X. kerület Tüntetés Kőbányán 2010.06.19 08:00:00
A Kőrösi Csoma Sándor úton felépült százlakásos önkormányzati ház megépítését egyöntetű sikerként könyvelhette el a városvezetés. Egészen a mai napig, mikor a lakók tüntetést szerveztek egy általuk igazságtalannak ítélt döntés ellen.   A lakók számára a…..
túlcukroztam a hajnali ötös kaficámat és (bartosista hatásra: The Beatdown) új műfajt vezettem be.  A Picsázmány:„A drogliberalizáció szerintünk nem járható út Magyarországon. A könnyűdrog felhasználókat ne bűnözőnek tekintse az állam, hanem ifjúságsegítők és…..
Biteburg Ménrót 2010.04.22 11:52:11
Biteburg Ménrót 2010.04.23 14:00:09
@Lastres: Ez a fajta "dekriminalizáció" nagyban hasonlít arra, ahogy második jánospali őkegyelme volt szíves elintézni a homoszexualitást az Új Katekizmusban: "nem bűn, CSAK betegség".

@weisz manfréd huba: Azt hittem a politika másmilyensége többek között azt is jelenti, hogy végre leszokunk arról, h a saját programunkat védve, enyhén patriarchális "ejnyebejnye" hangnemben nyilatkozzunk a problémáról.
Biteburg Ménrót 2010.04.24 08:13:53
@weisz manfréd huba: Hát akkómá régön rossz, ha bekő védeni akárkinek is az álláspontját, a magadébú csak egy picit hozzáhintve :)
Biteburg, csapatunk videós tagja nem mindennapi gyöngyszemre bukkant az internet movie database-en: a hazánk nevét e téren tovább öregbítő kitűnő pornófilmes, Erdey Eduárd meglehetősen megosztó témát választó alkotása. Már várjuk a Gede testvérek jóvoltából a hazai…..
Biteburg Ménrót 2010.04.02 10:29:08
@bs395: A képre kattints, ne a linkre :)
Subba Van még olyan, hogy MDF? 2010.02.22 12:00:00
Persze, hogy van, hogy ne lenne, mindent el is követnek, hogy übereljék azt a poént, hogy az SZDSZ-szel léptek választási szövetségre. Hát milyen emberek ezek már könyörgöm? Biztosan nagyon aranyosak civilként (nem), de jelöltként maximum a Sas Kabaréban állnák meg a helyüket.…..
Biteburg Ménrót 2010.02.22 18:00:26
Tisztelt Szerkesztők!   Tudom, ez nem a szóvicc blog, viszont talán mindenfajta nyavalygásnál többet mond az alább küldött kép. Kiagyalója (én) telemarketinges volt, és teljes mértékben az a véleménye a call centerekről, amit a borzalmas szóvicc megfejtése…..
Biteburg Ménrót 2010.02.04 15:54:43
@szmoker /segílyes/: Amelyikben én dolgoztam, az az elején volt emberi. Mint utólag kiderült, csak azért, mert mi indítottuk a call-centert, kb. 7-en. Kíváncsiak voltak a pozitív-negatív kritikáinkra, és még hajlandóak is voltak alkalmazkodni hozzánk. Igaz, a taposómalom-jellegen ez nem sokat változtatott. Amikor viszont már 30 fősre duzzadt, onnantól mindenki pótolható volt, szal ha kritizáltál (mint én), akkor a szokásos "el lehet menni" választ kaptad a pofádba.
(Gondolom ez amúgy majdnem minden munkahelyre igaz, nem call-center specifikus.)
Biteburg Ménrót 2010.02.04 23:57:34
@nsocsi http://bezerédj amália.blog.hu:
Rudolf Höss, az auschwitz-birkenaui tábor parancsnoka.
90 Fiúbandák-megaposzt 2009.08.25 07:59:00
Hol volt akkor már a New Kids on the Block, (ismertebb nevén Nyúkic), és a Bross. A Duran Duran-ból családapák lettek, a Modern Talking meg már akkor is vicces volt, amikor még működött. A 90-es évek hozta el nekünk az igazi fiúbandákat, az igazi rajongást. Mit nekünk Beatles a…..
90 Carpe Diem - Álomhajó 2009.08.18 12:28:00
Év: 1997 Akinek bármilyen halvány emléke is van a ’90-es évekből, annak biztosan a hallójárataiba égtek ennek a dalnak a kezdő akkordjai. A ’93-ban alapított Carpe Diem néhány év alatt zenitjére ért a legnagyobb slágerével, amit aztán tényleg megállás nélkül…..
Huba kolléga szubjektív tapasztalatainak verbális kinyilatkoztatása után rám már csak a történések vizuális megfogalmazása hárult. Íme, a Kettős Mérce blog a gettóhangulat, meg az esetleges erkölcstelen, exhibicionista buzik nyomában, 2009 őszén.   Budapest Pride 2009…..
A Wagawagadou Performance Group első actio-ját hajtotta végre júl. 23-án este 8 órakor a Tűzraktérben, Sang dans la poubelle címmel. Az aktust végrehajtó pulyka művésznő (bár e titulustól interjúnk keretében mereven elzárkózott, mint ahogy a valódi messiás is tagadja a maga…..
90 UFO – Napolaj 2009.07.01 21:02:00
Év: 1997 Ha már az épphogy csak kitört vakációra terelődött a szó, csobbanjunk egyet imádott Magyar Tengerünk habjai között – csak úgy jó napolajosan, nehogy már leégés nélkül ússzunk meg egy balcsis napot! A legjobb tátogóművésznek járó díjat máris odaadjunk a…..
Biteburg Ménrót 2009.07.09 08:32:26
@Kurtz ezredes: Úgy látom, egyből három értelmezést is lehet fűzni hozzá. Akkor ez már átsiklik a művészet kategóriába.
Folytatjuk sorozatunkat, amelyben a ’90-es évek igazi ízeit keressük. Ezúttal az antialkoholisták, valamint az évtizedünkben gyermekéveiket élők számára kedveskedünk egy csokorral a legjobb üdítőitalokból.   Cherry coke Kevés olyan üdítős reklám jut eszünkbe,…..
Biteburg Ménrót 2009.02.22 14:34:21
@Kazimír: Én itt az imdb-n nem látom a Paolucci-flimek között az Island-et, pedig a trailer szerint 2006-os.
Fake?
Biteburg Ménrót 2009.03.03 20:15:39
@VicGilson: Ó, tenksz! Nem gondoltam volna, h létező filmalkotás :O Ezek szerint bőven merít a Burial Ground-tól kezdve Mattein át mindenből :) Hát, a zskategóriás zombifilm sem sokat fejlődött...
Ezen a talált videón egy három fős aktivista sejt mutatja be, hogyan kell kivitelezni egy professzionális magyar tüntetést, hat egyszerű lépésben. Kezdő tüntetőknek (és ifjú művelt antiszemitáknak - KMM) ideális taneszköz. Tekintettel a magyarországi tüntetéskultúra jelenlegi…..
Biteburg Ménrót 2009.02.14 09:39:49
@KA_Steve: Sztív, az angyalok megérdemlik.
[Ménróth kollégát legszebb éjjeli zsebhokizásából keltettem fel, hogy tolja be ide a videót, de arra már nem maradt ereje, hogy bevezetőt írjon, úgyhogy annyi, hogy eztet voltunk szívesek csinálni tegnapelőtt este. Alákérdeztem jól a Léderernek, mert ez volt az egyetlen…..
Most újra egy egyszerű, gyors és egészséges, ebédnek/vacsorának való következik. Semmi szakácstudomány nem kell hozzá, és sokféleképpen variálható, vérmérséklet és hangulat függvényében. A halevésnek mi általában a könnyebbik végét ragadjuk meg, értsd: fagyasztott…..
Kettős Mérce Pozitív tendenciák 2008.11.28 20:35:00
Igen, kb. erről beszélünk. "Párbeszédet szorgalmazott a szegedi REÖK (Regionális Összművészeti Központ) a XXVI. Magyar Sajtófotó Kiállítás képei között a romák, melegek és gárdisták képviselőinek részvételével.""A szervezők célja az volt, hogy…..
Biteburg Ménrót 2008.12.01 01:55:59
Egy nyári élményemmel hadd szolgáljak, csak Katánghy kollégát megerősítendő.
Utcai történet, Tóth és néhány jobbikos haverja jönnek velem szemben, ittas állapotban, majd Tóth köszöntésre emeli karját: "mocskos zsidók!".

Ezzel az alakkal nem hinném, hogy bármiféle párbeszédre lenne szükség.

Szabó Tibor pedig hiteltelen, mint a melegség szegedi szószólója. Hogy úgy mondjam, Szegednek nincs helyi meleg képviselője, de ha rangsorolni kéne, a Dél-Alföldi Melegkör (DAMKÖR) a legkevésbé az a maga ötlettelenségével, ágondolatlanságával, csekély és motiválatlan tagságával (a 30-on túli vidéki melegeket megszólítani és aktivizálni egyébként is művészet). Hogy mindenhová őket hívják nyilatkozni, annak egyedül az az oka, hogy ők szerepelnek a nyilvántartásban. Szabó Tibor még az arcát sem meri vállalni, holott a munkahelyén mindenki előtt színt szokott vallani. Érdekes példamutató magatartás az egész meleg közösségnek.
Az Írisz nevű, fiatalokat tömörítő, kb. 2008 tavasza óta halódó melegszervezetben még lehetne fantázia, viszont klubeseményeik a felvilágosító munkán (= buzik gyertek beszélgetni a buziságról - valójában tehát identitáskeresésen) kívül szinte semmi másra nem korlátozódtak. 2007 decemberében még újult erővel indultak neki a klubéletnek, de ez végül tavaszra feloldódott az egymással amúgyis jó viszonyt ápoló fiatal melegek amúgyis létező buzibár-látogatásában, mint végső közös programlehetőségben. Az utolsó lökést az adta meg nekik, hogy a korábbi évekkel ellentétben a SZIN civil részlegébe sem adták be a jelentkezést.
Ennyi kábé a helyzet a szegedi melegfronton: bezárkózás, sunnyogás, befelé-élés.

A kifelé nyitás viszont egyáltalán nem kell, hogy azt jelentse, amit ez az esemény jelentett, magyarán seggnyaló színjátékot. Hiába akarja úgy eladni a kultúrközpont ezt az eseményt is, mint kísérletet az interkulturális kommunikáció megteremtésére. Egyébként is mániája a kultúraköziség, belsős információ alapján tudom pl., hogy a REÖK számára az már felér egy összművészeti revelációval, hogy Goya képei közé beállítanak egy operadívát énekelni.

Ja, egyébként hálás köszönetem a szegedi zsidó hitközségnek, hogy nem alacsonyodott le idáig, hogy résztvegyen ebben a reök-ös szemfényvesztésben.
Weisz kollégától már ismerhetitek a vérfagyasztó részleteket a Negyedik Köztársaság szombati flashmobjáról, én már csak egy videóval egészíteném ki:   ..
Különleges kalandunk Katánghy kollégával és még néhány szimpatikus fiatalemberrel tegnap este a Dunaparttól egy szállodaszoba mélyéig. Rendőrök kísértek utunkon és próbáltak keresztbetenni, de a természetnek parancsolni nem lehet.Lézertámadás a Parlament ellen - Az…..
Némileg aktualitását vesztve fölkerült végre kritikus hangvételű videós beszámolónk a második Magyar Demokratikus Charta rendezvényéről, és az általunk véghezvitt kis partizánakcióról. A lapok nem emlékeztek meg rólunk. A celebek érdekesebbek voltak.Azért mi se…..