Regisztráció Blogot indítok
Adatok
Olkó

0 bejegyzést írt és 12 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

Admin Szerkesztő Tag Vendég
 Átrágtam magam Csernus doktor: A nő című könyvén. Csak a kedvetekért, meg azért, mert bevettem azt a reklámszöveget, hogy egy férfi megmondja: ki a jó nő. Persze erről szó sincs benne. Ehelyett viszont minden második mondatban benne van az a szó, hogy szar. Eszik a szart,…..
Olkó 2008.05.21 09:10:07
Engem ez az ember Cipollára emlékeztet...


Csernus és lelki páholyában helyet foglalók figyelmébe ajánlom a következő sorokat.


Halálos méreg


1938. június


Ne gondoljunk ennél a címnél olyan méregre, amelyet a patikában halálfejes üvegekbe töltenek. Mérges gázokról sincs szó, amelyeket ma rémséges lehetőségektől félve annyit emlegetnek. Olyan mérget mutatunk be, amelytől nem borzadnak az emberek, sőt amelyet mosolyogva terjesztenek, mosolyogva és élvezettel fogadnak be. Pedig halálos mérget terjesztenek benne és fogadnak be vele. Megnevezzük a mérget: megbújik a kétértelmű, sikamlós élcekben, tréfákban, szemérmetlen, mocskos beszédben. Csomagolása változik az egyes társadalmi körök műveltsége szerint. Műhelyekben, munkahelyeken durva, leplezetlen nyíltsággal folyik a tisztaság, szemérmetesség öldöklése. Szalonokban szalonképes modorban és módon mérgezi meg ugyanaz az aljasság és szenny a lelkeket. Beszélünk romlott közéletről és felháborodunk társadalmi igazságtalanságokon. A társadalmi élet sok bajára keresünk orvosságot. Arról a halálos bajról, amely a gyökerüknél támadja meg a lelkeket, kevés szó esik. Ha erkölcsi mételyről beszélünk is, inkább csak a botrányos eltévelyedés eseteit emlegetjük, amelyeket nem lehetett egészen eltitkolni, amelyek talán még a bíróságot is foglalkoztatják. A szóban és beszédben feltáruló erkölcsi fertő háborítatlanul terjeszkedik. Nem kárhoztatja törvény és jó ízlés. De kárhoztatja az isteni törvény! Luther a paráználkodást tiltó 6. parancsolat magyarázatában helyesen mutat reá arra, hogy az Isten akaratának megfelelő, tehát egészséges életrend feltétele nemcsak a tiszta és szemérmetes cselekedet, hanem az ugyanilyen szó és beszéd is. Azt ui., hogy mi lakozik egy emberben, nemcsak a cselekedete árulja el, hanem a beszéde is. A tisztátalan beszéd tisztátalan lelket leplez le. A tisztátalan lélek pedig istentelen lélek, a tiszta és szent Istenhez köze nincs. Ez a kárhoztatása a tisztátalan beszédnek. Rajta a bűn bélyege. Ezért rombol is. Mert a bűn sohasem maradhat meg rejtetten az ember belsejében. A természetéhez tartozik, hogy kitombolja magát. Innen van, hogy a tisztátalan ember minden alkalmat felhasznál arra, hogy szavaiban szabad folyást engedjen a maga tisztátalanságának. Innen van, hogy a szemérmetlen, szennyes szellemességekben örömét találja, aki maga sem tiszta. De ez az öröm halálos öröm. Benne nő és erősödik a szívnek tisztátalansága. Ezért terjeszt halálos mérget a szavakkal való paráználkodás. Nevén neveztük a bűnt, amely társadalmunkat a tisztátalan beszéddel mérgezi. Paráználkodás az. Ezért nem prűdség az ellene való felszólalás, hanem vészkiáltás. Mert a paráznaság is Isten ítélete alatt van. Hol található ennek a halálos méregnek ellenmérge? Luther minden parancsolat magyarázatát, a hatodikét is, így vezeti be: Istent féljük és szeressük! A tisztátalan lélek istentelen lélek, amely nem féli és nem szereti Istent. Tiszta lélek csak az lehet, amely féli és szereti Őt. Mivel pedig így Istenhez köti az életét, nem romlottság és bűn, hanem tisztaság árad belőle. Beteg társadalmunk ebben a vonatkozásban is csak akkor gyógyulhat meg, ha Istenhez tér. Akkor immúnissá válik a tisztátalan beszéd halálos mérgével szemben. Sőt akkor kiveti azt magából! (Keresztyén Igazság, 1938. 6. sz.)

w Tégy a gyűlölet ellen 2008.04.11 06:30:00
Valami Charta-féleség bújt elő a héten, a jóérzésű polgárok kimennek az utcára, és demonstrálnak a fasizmus ellen. A társaság egészen szívderítő: fideszesek, liberálisok, szocialisták állnak ki együtt, mert bár alig valamiben értenek egyet, de most mind veszélyben érzik…..
Olkó 2008.04.14 09:10:53
Kedves Tóta W. Árpád!

Hallom, népszerű vagy, ez nagy felelősség. Másodszor -ez estben- külön ajánlom figyelmedbe a kövekező sorokat. Weöres Sándor - A teljesség felé című esszéisztikus prózavázlatából idézem :

A közösség-javításról

Írmagját se tűrd magadban semmiféle társadalomjavító szándéknak. Mert minden elvont közösség ködkép; és aki a ködben rohangál, előbb-utóbb elevent tipor.
Tiszteld, ápold szűkebb és tágabb otthonodat: a családot, nemzetet, emberiséget. De egyiket se téveszd össze azokkal, kik e fogalmakra hivatkozva ártalmasat követelnek.
Mi ártalmas? ha Pétert azzal akarod segíteni, hogy Pált visszaszorítod. - Amelyik nemzet ezt homlokán viseli: nem vész el soha.
,,Péterrel azonosítom magam, Pált nem szeretem; Pétert megcsókolom, Pált megverem” - ez az érzelgősség; ez a közéleti elgondolások közös váza; a jelenkor ettől koldul. Bárkit csak úgy segíthetsz, hogy más rovására ne essék.
Népedet és az emberiséget csak azáltal javíthatod, ha önmagadat javítod.
Az igazság sosem az emberiséget, mindig csak az egy-embert válthatja meg.

A vezéremberről

Négyféle vezetőember lehet az ország élén: Prokrusztész, Napóleon, Samu bácsi és Szolón.
Prokrusztész egy elgondolás híve, melybe nemzetét belekényszeríteni akarja, ha törik, ha szakad.
Napóleon szenvedélyes játékos és akár nyer, akár veszít mindenképpen tékozol.
Samu bácsi úgy ül az uralkodói teremben, mint egy fűszeresboltban, dekákkal és garasokkal ravaszkodik.
Szolón az isteni ihletre figyel, minden tette az örök mértékből ered és országa virul.

Földi és égi hatalom

,,Amit nekem adsz: mindenkinek adod" , hirdeti a földi hatalom.
,,Amit mindenkinek adsz: nekem adod" , hirdeti az égi hatalom.

Az országhoz

Amelyik nemzet fölényben akar lenni más nemzetek fölött: hóhérrá, vagy bohóccá válik.
Nemzetük életét elmocsarasítják, kik nemzetük valódi, vagy vélt erényeit hangoztatják s a kíméletlen bírálatot tűrni nem akarják.
A legnagyobb csapás, ami egy népet érhet, ha egyoldalú irányítással az ítélőképességét tönkreteszik. Az ilyen nép elzüllik és mennél vásáribb kalandor nyúl érte, annál könnyebben odadobja magát. Nincs az a kívülről jövő veszedelem, végigdúlás, évezredes elnyomás, mely ezzel fölérne.

Üdv.: Siklós Olivér